آیا پسرانی که با دختران در آکادمی فوتبال استقلال بازی کرده اند بالغ بوده اند؟/نف

پارس فوتبال:گوئی حضور  علوم  مختلف درفوتبال به دیار ما نیز و ار د شده است و امروز خبر می رسد که قرار است تحقیقی شود که آیا پسرانی که در کمپ آکادمی فوتبال استقلال با دختران بازی کرده اند بالغ بوده اند یا خیر ؟ که در صورت انجام این عمل و تحقیق به خوبی می توانیم مدعی باشیم اگر از علم فیزیولوژی در عرصه فوتبال عملی ما بهره گر فته نمی شو د و شاهدیم که بازیکنی با قد زیر 75/1 را به نو ک حمله می فرستند و بر ای او توپ سانتر می کنند که از رو ی سر مدافعین بالای 85/1و دروازه بان 90/1 سر بزند!! اما از این علم در حو اشی فو تبال بهره  کافی گرفته می شود و بزودی قرار است در طی این آزمایش مشخص شو د آیا پسران بالغ هستند که در این صورت باز مدیر عامل و رئیس آکادمی تبرئه و خرمگاه دوباره محکوم می شود و یا این که اگر بالغ نباشند باز خرمگاه که یک بار محکوم پیش از انجام این آزمایش شده محکوم می شو د زیرا دیگر اعتماد و توان و انگیزه ای برای کار در کنار آقایانی نخو اهد داشت که مرد روزهای سهل و نه سخت هستند .

اما این تنها نکته نیست که بر استفاده افزونتر ورزش و خصوصا فوتبالمان بر علمی کردن اشاره دارد امروزه می دانیم که مهندسی ژنتیک در دنیا به پیشرفتهای زیادی دست یافته و قرار است بر اساس این علم مشکلات زیادی در دنیا حل شود اما باید بگوئیم که فوتبال ما خیلی جلوتر از دنیا توانسته است این مهندسی ژنتیک را انجام دهد و آن تبدیل برانکو ایوانکویچ به علی دائی است . نگاهی به رفتارهای سرمربی فعلی تیم ملی که روزگاری همه او را شجاع و نترس و بی توصیه می خواندند به دقت بیافکنید امروز علی دائی دقیقا تیمی دارد چون تیم برانکو در روز هائی که مشغول آماده سازی برای جام جهانی بود این تیم ملی چون تیم برانکو غمگین و غریب است مسابقات تدارکاتی که بر انکو برای دوری از فشار افکار عمومی و رسانه ها ترتیب می داد را علی دائی و تیم ملی امروز ما ترتیب می دهد و لیگ را بی دلیل تعطیل می کند علی دائی چون برانکو دامنه دعوت از مدعوین به تیم ملی را کم کرده است او نیز دو ست دارد که تیم ملی در ذهن خویش را بارها آزمایش کند و نتیجه نگیرد و باز آزمایش کند علی دائی هم چو ن برانکو یک دستیار گوش به فرمان را دوست دارد علی دائی هم چو ن بر انکو صحبت می کند . او قبل از بازی با تایلند از این تیم  یک غو ل ساخته بود و چنان از تایلند صحبت می کرد که گو ئی قرار است به مصاف تیمی از اروپا برویم. علی دائی کم خواه شده است و...

بر استی باور نکردنی است ما چگونه تو انسته ایم به علم مهندسی ژنتیک با نگاه فوتبالی دست یابیم ؟ امروز تیم ملی ما به خو بی ارثیه ترس و عدم اعتماد به نفس و دوری از مردم  و بیرون ماندن شایسته ها و ... را از بر انکو بگیرد براستی چگونه ژنهای برانکوئی این گونه در دائی که می شناختیم ریشه دوانده است؟ براستی بر این فوتبال متکی بر علم رو زمان نباید افتخار کنیم ؟

/ 0 نظر / 9 بازدید