معني دوستت دارم

دوستت دارم  ( د ) : داشتن تو ، حتي براي لحظه اي ، به تمام عمر بي کسي ام مي ارزد . همچون ديوانه اي که لحظه اي داشتن را در تمام روياهايش باور مي کند . ( و ) : وابسته ي تپش هاي قلب عاشقت هستم که به روح ساکن من حيات مي بخشد . ( س ) : سرسپرده ي برق نگاه توام ، لحظه اي که مرا در آغوش گرمت ميهمان کني . ( ت ) : تک ستاره ي شبهاي بي فانوسم شدي روزي که از خدا تکه اي نور طلب کردم. 50.gif49.gif08.gif

wvzhis.jpg%20%203

/ 1 نظر / 4 بازدید
100af

دستای تو ساحل عشقه دنيای من باتوبهشته انگاريکی ميون قلبم اسم قشنگتونوشته