گنجشک ها

بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنند و گنجشکها جدی جدی میمیرن–آدما شوخی شوخی زخم میزنند و قلبها جدی جدی میشکنند و تو شوخی شوخی لبخند میزنی و من جدی جدی عاشقت میشم ؟؟؟؟؟

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
100af

doset daram